I
MIC
223050 Arrahona
-1

[C][VA] Projecte de llei sobre obres públiques

[img]http://images.ara.cat/politica/Nuria-Gispert-Parlament-Foto-REUTERS_ARAIMA20101217_0034_1.jpg[/img]

Els diputats ja són als seus llocs. La Presidenta del Parlament, Aina Vallès, es disposa a parlar:

Los diputados estan en sus asientos. La Presidenta del Parlament, Aina Vallès, se dispone a hablar

[b]Aina Vallès/ CAT:[/b] Molt bona tarda a tothom.
S'obre aquesta sessió per debatre sobre el projecte de llei presentat pel Govern de la Generalitat sobre les obres públiques dels Països Occathaluans. Té la paraula el Molt Honorable President de la Generalitat, Josep de Terranova i Viladecans.

[b]Aina Vallès/ ARC:[/b] Muy buenas tardes a todos.
Se abre esta sesión para debatir sobre el proyecto de ley presentado por el Govern de la Generalitat sobre las obras públicas de los Països Occathaluans. Tiene la palabra el Molt Honorable President de la Generalitat, Josep de Terranova y Viladecans.

[quote]Títol I: Disposicions prèvies

Article 1
La present llei mancomunal té com a objectiu regular la concessió així com el posterior desenvolupament de tots els projectes d'obres públiques, competència exclusiva de la Generalitat dels Països Occathaluans.

Article 2

És competència de la Generalitat Occathaluana la titularitat, gestió i manteniment de tots els edificis públics del país, sempre que el seu ús no siga objecte d'una concessió a una empresa privada. En aquest cas, únicament el manteniment haurà d'ésser abonat per l'empresa.

Article 3
1. És competència de la Generalitat la construcció, remodelació i l'enderroc de tots els edificis públics en què es desenvolupin activitats que siguin gestionades per les institucions occathaluanes.
2. En el cas d'aquells edificis que sent de titularitat de la Generalitat es desenvolupen activitats pertanyents a altres nivells de l'administració, la competència per realitzar actuacions ha de ser compartida pels nivells administratius immiscuïts.
3. La remodelació i l'enderrocament no estaran permesos en aquells edificis que siguin històrics o que estiguin protegits. Només es permetran actuacions de restauració o rehabilitació en aquelles estructures que estiguin clarament degradades.

Article 4
Són competència exclusiva de la Generalitat dels Països Occathaluans les vies de comunicació com ara carreteres i vies de ferrocarril públiques que discorren íntegrament per l'interior de tot el país.

Article 5
1. És competència de la Generalitat la construcció d'Habitatges de Protecció Oficial (VPO) i el seu manteniment durant els cinc primers anys.
2. Correspon igualment al Consell el repartiment d'aquests habitatges.

Títol II: Procés d'obres públiques

article 6
1. Tot projecte que la Generalitat vulgui dur a terme haurà de ser aprovat per la majoria simple dels seus membres.
2. Igualment, la quantitat estimada que sigui necessària per aquesta obra haurà de figurar en els Pressupostos Generals de la Generalitat, els quals hauran de ser ratificats pel Parlament d'Occathalúa per a la seva aprovació.

Article 7
1. Una vegada que el projecte sigui aprovat, s'obrirà un fil al fòrum perquè totes les empreses o ciutadans que ho desitgin presentin la seva proposta per al projecte. El termini per presentar propostes serà d'una setmana.
2. La Generalitat dels Països Occathaluans ha d'establir un interval de pressupost, sent la primera xifra la quantitat mínima per a l'adjudicació del projecte i la segona xifra la quantitat màxima. Al ciutadà o empresa que obtingui l'adjudicació se li pagarà tenint en compte els següents barems:
a) Territori de residència. Tindran prioritat els ciutadans o empreses censats a Cathalúa i la Val d'Aran.
b) Nombre de persones que presenten la proposta. Tindran prioritat aquelles propostes que hagin estat elaborades conjuntament, ja sigui per dos socis o per un empresari i els seus empleats.
c) Qualitat de la proposta. Tindran prioritat aquelles propostes més elaborades, que desenvolupin la seva idea de forma més detallada amb text i/o suport gràfic.
d) Suport de la proposta. Tindran prioritat aquelles propostes que rebin un suport molt ampli del Parlament.
3. Cadascun dels quatre punts anteriors sumarà al pressupost final fins al 25% de la diferència existent entre la quantitat mínima i la quantitat màxima sobre la quantitat mínima. Els punts aib sumen el 25% cadascun mentre que en els punts cid la quantitat pot variar.
4. La Generalitat té dret a rebutjar aquells projectes que consideri que no s'adeqüen als requisits estipulats en la convocatòria o al context del territori.
5. En el cas que la convocatòria quedi buida es prolongarà durant una setmana més, mentre que si només es presentés un únic projecte la convocatòria es perllongaria durant 24 hores més.

Article 8
El fil de la convocatòria ha de dir quin tipus d'obra es vol fer (construcció o remodelació), quina classe d'edifici o infraestructura és, on s'ubica o s'ubicarà, quines són les característiques que ha de presentar la proposta així com l'interval pressupostat per a la mateixa.

Article 9
En tota proposta per obtenir la licitació d'un projecte d'obres públiques ha de figurar:
1. Una imatge, com a mínim, de l'edifici o infraestructura un cop construït o remodelat.
2. Un text explicatiu de l'edifici o infraestructura, en el què es digui que estarà destinat i les seves característiques tipològiques (ubicació urbana, nombre de plantes, habitacions, etc...)
3. Un text explicatiu de l'obra, en el qual es diguin les principals actuacions a realitzar, el procés de les mateixes o les possibles dificultats que hi pugui haver durant la mateixa.
4. Un text en el qual es justifiqui per què aquesta proposta pot ser més beneficiosa pels Països Occathaluans que les altres. S'ha d'evitar fer al·lusions o crítiques explícites a altres propostes.
5. Paral·lelament, si el ciutadà o empresa vol pot afegir més textos o suports gràfics que complementin la proposta.

Article 10
1. Una vegada transcorregut el termini per a la presentació de propostes, el Parlament haurà de votar que projecte creu que és el més idoni. Serà elegit aquell que obtingui una majoria simple de suport.
2. El projecte que sortís aprovat obtindrà el pressupost que li correspongui en funció del que estableix l'article 7.2 i figurarà en el fòrum corresponent per a gaudi de tots els ciutadans.

Títol III: Aspectes econòmics i jurídics dels projectes d'obres públiques

Article 11
1. El finançament de tots els projectes d'obres públiques impulsats per la Generalitat s'adequarà a la llei arcàdia i procedirà de les arques del país.
2. No podran pressupostar projectes d'obres públiques quan aquests comprometin l'erari públic. En cas que el capital mancomunal sigui escàs, la Generalitat podrà demanar un préstec per a això, sempre que el compromís bancari no perjudiqui al territori.
3. Tota presumpta irregularitat relacionada amb un procés d'obres públiques ha de ser denunciada davant els tribunals arcadis per la Generalitat, tot i que qualsevol ciutadà podrà presentar una denúncia, segons la Llei arcàdia.

Article 12
Estan desautoritzats per presentar qualsevol tipus de proposta dels membres de la Generalitat així com les societats en què participessin.

Disposició addicional única: Des del tancament de la convocatòria fins a l'inici de la votació al Parlament es donarà un termini de 24 hores perquè els ciutadans que ho desitgin presentin al·legacions relacionades amb el procés. La votació no començarà fins que totes les al·legacions hagin estat solucionades.

Disposició final: Aquesta llei entrarà en vigor després d'haver estat ratificada pel Parlament.

A Vielha, Val d'Aran, Països Occathaluans. 22 de setembre de 2014

Josep de Terranova i Viladecans, President de la Generalitat dels Països Occathaluans
Aina Vallès i Jordà, Presidenta del Parlament dels Països Occathaluans[/quote]

1  2      Orden: Fecha | Votos 20 mensajes en este hilo creado hace .
203938 Byzantium
+0

#Varias furcias del Principado Malagueño aparecen de la nada.

[IMG]http://www.horacero.com.mx/admin/images/fotos/Internacional/1/NHCVL112044/F1.jpg[/IMG]

[quote]Claman por la libertad de BOOBIELAND, una región de Cathalua[/quote]

[quote]su cultura fálica no nos representa, gritan


Droit a decidir!!![/quote]

223050 Arrahona
+0

#[b]Aina Vallès i Jordà, Presidenta del Parlament[/b]

cathaluà:
[quote] Però que?! Com és possible? Abandonin l'hemicicle d'immediat, que algú les tregui ara meteix... Ordre!!!! Ordre!!![/quote]
arcadio:
[quote] Pero que ?! ¿Cómo es posible? Abandonen el hemiciclo de inmediato, que alguien las saque ahora meteix ... Orden !!!! Orden !!! [/ quote]

Las alborotadoras son expulsadas del Saló de Sessions.

Marianosm
+0

#[quote=Proposta] Disposició addicional única: Des del tancament de la convocatòria fins a l'inici de la votació al Parlament es donarà un termini de 24 hores perquè els ciutadans que ho desitgin presentin al·legacions relacionades amb el procés. La votació no començarà fins que totes les al·legacions hagin estat solucionades. [/quote]

223050 Arrahona
+0

#[img]http://www.lamarea.com/wp-content/uploads/2014/03/Votacio_resolucions-680x365.jpg[/img]

Convergència Liberal-Demòcrata (CLD): 32 representants

Esquerra d'Unió Progressista (EUP): 28 representants

Partit Democràtic (PD-SDO): 20 representants

Partit Chiribista (PC): 20 representants

Partit Monàrquic-Unió d'Esquerres (PM-UE): 12 representants

Frente Nuevo Encuentro (FNE): 12 representants

Partit Nacionalista Valhuà (PNV): 10 representants

VOTACIÓ:

A FAVOR: 72 (CLD, EUP, PM-UE)

EN CONTRA: 32 (FNE, PD-SDO)

ABSTENCIÓ: 30 (PC, PNV)

[b]Aina Vallès:[/b] La Llei d'Obres Públiques queda aprovada per 72 vots a favor, 32 en contra i 30 abstencions. S'aixeca la sessió.

Els parlamentaris de Convergència, Esquerra i la Unió d'Esquerres s'aixequen i comencen a aplaudir. Els diputats de PD-SDO i FNE abandonen l'hemicicle en aquell moment.
Los parlamentarios de Convergencia, Esquerra y la Unió d'Esquerres se levantan y empiezan a aplaudir.
Los diputados de PD-SDO y FNE abandonan el hemiciclo en ese momento.

[img]http://images.eldiario.es/politica/Parlament-aprueba-resolucion-apoyo-consulta_EDIIMA20140917_0997_4.jpg[/img]

Histor
+0

#Este decreto es claramente ilegal, pues ni Val d'Aran ni Cathalúa tienen recogidos en sus estatutos la competencia de obras publicas.

223050 Arrahona
+0

#se llama ley mancomunal :palm:

Histor
+0

#Llámalo ley mancomunal, edicto, ordenanza, reglamento o como te dé la gana, pero es un decreto regional.

PD: ¿Y encima me plantas a Sánchez Camacho de portavoz?

Marianosm
+0

#[quote=Marianosm] [quote=Proposta] Disposició addicional única: Des del tancament de la convocatòria fins a l'inici de la votació al Parlament es donarà un termini de 24 hores perquè els ciutadans que ho desitgin presentin al·legacions relacionades amb el procés. La votació no començarà fins que totes les al·legacions hagin estat solucionades. [/quote] [/quote]

Recordemos que todavía deberían quedar 24 horas.

223050 Arrahona
+0

#PD: xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD a alguien le tenía que tocar

223050 Arrahona
+0

#[quote=Histor] Llámalo ley mancomunal, edicto, ordenanza, reglamento o como te dé la gana, pero es un decreto regional.

PD: ¿Y encima me plantas a Sánchez Camacho de portavoz? [/quote]


¿A que montamos una DUI? :troll:

1  2 

Para poder participar en esta conversacion has de registrar tu ciudadano

Más hilos

Presentación de Candidaturas para Lord Supremo (II Legislatura), A la espera de un hilo legal de acogida...¡toma DENUNCIA!, [GAME] ERE a los MINISTROS ronda 4 , Soy minero, ¿Qué pasó con la idea de los foros regionales abiertos? , Condecoración Medalla de Arcadia, [BIB] "Convocatoria de un Proceso Constituyente.", de Anders, [Mayoría Plural] Polino, mi presidente!, Ley de la Monarquía (29/01/2015), El origen de las especies,