I
MIC
Accepta aquest Codi Essencial de la Mancomunitat?

Codi Essencial de la Mancomunitat dels Països Cathaluans

PREÀMBUL
Després d'una llarga història amb moltes barreres dins de VirtualPol la gent dels Països Cathalans hem trobat un lloc on ens respecten com a poble, i és per això que ens establirem dins de la República d’Arcàdia, gràcies als instruments i competències que ens han facilitat.
Es per això que tenim la necessitat d'establir unes regles de joc per a la nostra nació, els Països Cathalans, dins del marc legal de la República d’Arcàdia. D'aquesta manera volem dotar-nos d'instruments legals, sempre sota la legalitat arcàdia i mai per damunt, on ens puguem donar el marc d'actuació d'unes institucions i d'un Codi essencial. Un Codi que reculli els drets i obligacions de la ciutadania, indispensable per a la vida .
És per això que el Govern de la Generalitat i el Parlament Cathalà aprova i el poble ratifica aquest Codi Essencial de la Mancomunitat:
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1
Els Països Cathalans és una nacionalitat històrica que es constitueix com a mancomunitat i unió autònoma a l’Estat arcadi, que propugna com a valors superiors del seu ordenament la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
Article 2
1. El cathaluà/valhuà i l’arcadi són les llengües oficials dels Països Cathalans.
2. Es garanteix el dret d'ús, difusió i ensenyament de tots els idiomes.
3. La senyera dels Països Cathalans consistirà en un fons groc, amb quatre barres blaves, a l’extrem superior-esquerra s’establirà la Creu d’Occitània de color blau.
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_2215886sense-tto.png[/img]
4. L’himne dels Països Cathalans serà el Cant de la Senyera. https://www.youtube.com/watch?v=39lc8vN6Lkg&hd=1
5. La Diada dels Països Cathalans s’establirà el 7 de gener, i la Diada de les llibertats cathaluanes s’establirà el 9 de novembre.
6. El gentilici oficial dels Països Cathalans serà cathaluà/na.
7. La capital dels Països Cathalans serà establerta a la Ciutat de Lhúnia, on s’establirà la Seu del Govern cathalà, el Palau de la Generalitat, i l’Administració pública; a Vielha s’establirà la seu del Parlament del país i l’Hisenda Pública cathaluana.
Article 3
1. Els Països Cathalans estarà formada per les regions de Cathalúa i la Val d’Aran, cosa que no significarà l'abolició d'aquestes.
1.1.Les Vegueries de Cathalúa són les següents:
Vegueria de Lhúnia– consell veguerial: ciutat de Lhúnia (capital)
Vegueria de l'Alta Rivera- consell veguerial: ciutat de Rivert
Vegueria de les Terres del Sheyna– consell veguerial: ciutat de Valhúa
Vegueria de les Terres del Nord– consell veguerial: ciutat de Terra Nova
Vegueria d'Aramunt– consell veguerial: ciutat d'Aramunt
Vegueria de Lheyda- consell veguerial: ciutat de Ponts
Vegueria de la Cathalúa Central– consell veguerial: ciutat de Vidal
1.2. Les comarques de la Val d’Aran són les següents:
Comarca de Vielha – Vielha (capital)
Comarca de les Ribes – Naut Aran
Comarca Central – Mijaran
Comarca de les Valls – Baish Aran

Article 4
Els partits polítics cathalans manifesten la voluntat popular i són l'instrument bàsic per a la participació política. La seva creació i funcionament serà lliure i d'acord amb la legislació vigent d’Arcàdia.
Article 5
1. Totes les persones i els poders públics estan subjectes a la Constitució d’Arcàdia i a la resta de l'ordenament jurídic.
2. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
TÍTOL I: SOBRE LA RESIDÈNCIA.
Article 6
1. Les persones són lliures de residir a qualsevol territori integrat als Països Cathalans.
2. La residència cathalana es perd per la defunció, o pel rebuig voluntari de formar part de qualsevol de les dues regions que conformen la mancomunitat.

TÍTULO II: NORMATIVA MANCOMUNAL.

Artículo 7
1. La jerarquia mancomunal es la següent: en primer lloc el Codi Essencial de la Mancomunitat i els Estatuts d’Autonomia, en segon lloc les lleis mancomunals (aprovats pel Parlament), en tercer lloc els decrets mancomunals (promoguts per la Generalitat) i en quart lloc els decrets i/o actes territorials (promoguts pels governs territorials).
TÍTOL III: DEL PODER LEGISLATIU (EL PARLAMENT).
Article 8
El Parlament dels Països Cathalans representa la nacionalitat històrica cathaluana en tot el seu conjunt, i qui exerceix la potestat legislativa de la mancomunitat.
Article 9
1. El nombre d’escons del Parlament dels Països Cathaluans serà de 135 que es repartiran porcentualment entre els diferents partits polítics del país en funció dels seus resultats electorals en las eleccions, que tindran lloc cada mes durant 48 hores.
2. Per assignar el nombre d’escons de cada partit, s’utilitzarà la llei d’Hondt.
3. Una vegada fet el recompte d’escons que li toca a cada partit polític, aquests s’uniran de forma obligatòria en diferents grups legislatius, per la qual serà obligatori formar part d’un partit polític. Cada grup legislatiu haurà d’elegir a un portaveu o representant.

Les funcions del legislatiu seran:

1. Escollir al President de la Generalitat.
2. El Parlament aprovarà el desenvolupament del context i la història dels Països Cathalans.
3. Aprovar els Pressupostos proposats pel Govern de la Generalitat.
4. Establir la utilització dels recursos naturals dels territoris que formen part de la Unió.
5. El president del Parlament exerceix tots els poders administratius del Parlament i facultats de policia en l'interior d'aquest (que es produiran dins del fòrum oficial dels Països Cathalans).
6. Les votacions dels projectes i propostes de llei i/o codi mancomunal seran públiques.
Article 10
1. El vot dels ciutadans dels Països Cathalans és personal i indelegable.
2. Els ciutadans dels Països Cathalans són inviolables pels vots i opinions que emetin en l'exercici del seu càrrec.
Article 11
1. La iniciativa de les lleis mancomunals correspon als ciutadans dels Països Cathaluans i al Parlament.
2. Les proposicions de llei podran ser efectuades per qualsevol ciutadà cathaluà sempre i quan estiga dins de la llei arcàdia, en cas contrari, serà al poder judicial arcadi el que haja de decidir si hi ha algun delicte. Els projectes de llei provenen del Govern de la Generalitat.
3. Les lleis requeriran majoria simple per a aprovar-se.
TÍTOL IV: DEL PODER EXECUTIU (LA GENERALITAT)
Article 12
1. El President de la Generalitat representa als Països Cathalans a l'exterior (a dins i fora de l’Estat Arcadi).
2. Correspon al President en exclusiva nomenar consellers, en qui podrà delegar les seves funcions.
3. El Consell Executiu estarà format pel President de la Generalitat i pels consellers, i en representació de les dues regions de la mancomunitat, els seus presidents.

Article 13
1. El Parlament Cathalà elegirà al President de la Generalitat a la Sessió d’Investidura, aquest candidat serà el del partit més votat a les eleccions al Parlament.
2. Es necessita majoria absoluta a la primera sessió per escollir al President de la Generalitat, en cas de no aconseguir-la a la segon necessitarà majoria simple per a que el candidat a la presidència sigui envestit com a President de la Generalitat.
5. Són elegibles i electors tots els ciutadans dels Països Cathaluans que formin part del Parlament cathalà.
6. El president de la Generalitat electe prendrà possessió al final de la sessió.
Article 14
1. Correspon al President de la Generalitat:
a) Actuar en nom del Govern, així com dirigir i coordinar la seva activitat.
b) Dirigir l'Administració civil i la defensa dels Països Cathalans.
c) Exercir la potestat reglamentària de la nacionalitat històrica cathalana, d'acord amb les lleis.
d) Administrar l’erari públic de la Generalitat.
e) Administrar la pàgina oficial dels Països Cathalans.
f) Actualitzar el Diari Oficial de la Generalitat dels Països Cathalans
g) Administrar les parcel·les que formen part dels Països Cathalans.
h) Administrar i moderar (dins del que es puga) el Xat dels Països Cathalans.
i) Organització de fires i esdeveniments de la nació cathalana.
j) Convocatòria de referèndums vinculants dins de la mancomunitat.
k) Creació d’empreses públiques.
l) Elaboració dels pressupostos, que hauran de ser aprovats pel Parlament.
m) Establiment de taxes a les empreses que s’instal·lin a qualsevol territori integrant dels Països Cathalans, dins dels límits aprovats per la llei.
n) Concessió de subvencions.
o) Control continu del cens poblacional dels PPCC.
2. La delegació de competències en consellers haurà de ser expressa i concisa, delimitant-les per Decret.
3. Correspon al President de cada regió:
a) Les competències que se’ls sigui designades pel Govern de la Generalitat i ratificades pel Parlament.
Article 15
1. El President de la Generalitat podrà ser sotmès a mocions de censura i/o de confiança pel Parlament dels PPCC, els grups que la presentin hauran de proposar un candidat alternatiu.
2. Després de la destitució del President de la Generalitat, serà rellevat per la candidatura acordada pels grups que hagin acordat la moció.
3. El President de la Generalitat en cas de dimitir haurà de convocar eleccions anticipades al Parlament dels Països Cathalans. Haurà de signar un decret de dissolució del cos legislatiu i posarà les dates dels comicis.
TÍTOL V: DEL PODER JUDICIAL
Article 16
1. La justícia dels Països Cathalans estarà sota les lleis de la República d’Arcàdia i per tant sota el seu poder judicial.
TÍTOL VI: DE LA REFORMA MANCOMUNAL.
Article 17
1. La iniciativa de reforma del Codi Essencial de la Mancomunitat correspon al Govern de la Generalitat, ciutadans i/o membres del parlament.
2. Els projectes de reforma hauran de ser aprovats per majoria de dos terços al Parlament, amb un quòrum del 50%.
Disposició addicional
Aquest Codi Essencial empara i respecta el paper dels desenvolupadors en el suport informàtic de VirtualPOL, declarant conforme a dret les normes i accions que aquests necessiten dur a terme per al correcte funcionament d'aquest.
Disposicions transitòries
1. El Govern en funcions de la Generalitat estarà format pels dos presidents regionals (de Cathalúa i la Val d’Aran) i hauran de convocar eleccions el més aviat possible.
2. El Parlament passarà a exercir les funcions descrites en aquest Codi Essencial.
Disposició final
Aquest Codi Essencial entrarà en vigor el mateix dia de la seva ratificació popular mitjançant una consulta i/o referèndum vinculant.
Ciutat de Lhúnia, Cathalúa, Països Cathalans, Arcàdia, el dia X de setembre de 2014
Terranova, President del Consell de la Val d'Aran
Arrahona, President de la Diputació del General de Cathalúa.

¡Difunde este resultado!  
Resultado
Escrutinio
EscrutinioVotos
2 100,00%
 
No 0 0,00%
 
En Blanco0
Legitimidad: 2 votos, 0 autentificados.
Validez: OK 100,0%
Validez
Argumentos